Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Kontakt s biologickou rodinou

Jako pěstouni máte zákonnou povinnost podporovat dítě v kontaktu se svou biologickou rodinou, nebránit mu a naopak udržovat sounáležitost mezi svěřeným dítětem a původní rodinou. Výjimku tvoří situace, kdy soud ve svém rozhodnutí výslovně upraví styk s rodiči, úplně je zbaví či omezí v rodičovské zodpovědnosti. Pěstounství není osvojením a tudíž vazby s biologickou rodinou svěřením dítěte do pěstounské péče nezanikají.

Právo dítěte na kontakt s biologickou rodinou

Podle Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a také podle zákona č. 359/1999 Sb. (o SPOD) má každé dítě právo na to vědět, kdo jsou jeho rodiče az jakého prostředí pochází. Má také právo na to být se svými rodiči v kontaktu, je-li to v jeho zájmu.

Podle občanského zákoníku by každé dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči mělo o této skutečnosti vědět nejpozději do 6 let svého věku.

Na koho se obrátit

Bojíte se setkání s původní rodinou svěřeného dítěte? Nevíte, jak s dítětem hovořit o biologických rodičích? Potřebujete zprostředkovat Asistovaný kontakt?

Na všechny otázky týkající se povinnosti pěstounů udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou odpoví váš doprovázející pracovník. Nebojte se téma otevřít na příštím pravidelném setkání nebo mu zavolejte. Můžete také napřímo kontaktovat koordinátora Asistovaného kontaktu.

kontakt s biologickou rodinou

Proč je důležité udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou

Z našich zkušeností jasně vyplývá, že nejhorší pro dítě není zjištění, že nežije ve své biologické rodině, ale fakt, že mu tuto informaci z nějakého důvodu jeho nejbližší, tedy pěstouni, zatajili. Dítě ztrácí důvěru k pěstounům a začíná pochybovat i o dalších věcech, které dosud bralo jako samozřejmou součást svého života. Je zklamané, ztrácí pevnou půdu pod nohama. Dítě ohrožuje:

 • velká nejistota (kdo jsem a kam patřím),
 • nezdravé ztotožnění se s negativním chováním rodičů (rodiče jsou špatní, já jsem také špatný)
 • idealizace rodičů.

Zejména v období dospívání má dítě potřebu popřít vše, čím dosud žilo, odpoutat se od pečujícího a dospět. V této době je pro dítě rodič ideál.

„Máma by mi jistě všechno dovolila a určitě by se ke mně chovala mnohem lépe, kdybychom spolu žili.“

Z našich zkušeností víme, že pokud od raného věku probíhá bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči, dítě je schopné vnímat svého rodiče reálně a tvoří si jeho skutečný obraz. Samo dokáže porovnat, jak žije ono v nové rodině a jak žije jeho rodič, dokáže rozlišit i případnou manipulaci ze strany rodiče.

„Více škody napáchá to, když dítě není v žádném kontaktu se svým rodičem. Dítě potřebuje vidět a znát pravdu.

Často se setkáváme s tím, že pěstouni neví, jak s dítětem o jeho rodičích hovořit. I toto téma může být součástí spolupráce pěstounů s průvodcem. S dítětem už od útlého věku můžeme hovořit o jeho historii formou pohádek nebo her, seznamovat ho tak s tím, že některé děti mají dvě maminky a dva tatínky apod. 

Formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou

Kontakt může být osobní, ale také telefonický nebo písemný. Není přesně stanoveno, jak často a jak dlouho by měl kontakt probíhat.Vždy se řídíme individuálním nastavením dítěte a jeho zájmem. Při nastavování kontaktů spolupracujeme s pěstouny a svěřeným dítětem, biologickou rodinou a sociálním pracovníkem OSPOD.

podoby kontaktu s biologickou rodinou

asistovany kontakt s biologickym rodicem

Asistované kontakty dětí s biologickou rodinou

Pokud je z nějakého důvodu realizace kontaktu složitá, je možné kontakt zprostředkovat přes asistenta doprovázející organizace Rozum a Cit. Potom se jedná o tzv. Asistovaný kontakt, který volíme zejména v těchto situacích:

 • problematické chování biologického rodiče,
 • narušené vztahy mezi pěstouny (často prarodiči) a biologickými rodiči dítěte,
 • rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody,
 • pobyt rodičů je neznámý.

Jak asistovaný kontakt probíhá

Z praxe víme, že pěstoun je mnohdy schopen zprostředkovat kontakt svěřeného dítěte s jeho biologickou rodinou sám a bez asistence doprovázející organizace. Rozumíme však vašim případným obavám z realizace osobního setkání či jiné formy kontaktu a jsme připraveni vám být oporou a se vším vám pomoci.

Při setkání s pěstounskou rodinou zjišťuje klíčový pracovník všechna důležitá fakta a přání dítěte i pěstouna. Průvodce pak situaci konzultuje s koordinátorem asistovaného kontaktu a společně volí další postup. 

 • Asistovaný kontakt zajišťuje tzv. Prostředník asistovaného kontaktu (vyškolený odborník).
 • Prostředník kontaktuje pěstouna, dítě, pracovníka OSPOD a také biologického rodiče a zjistí představy a možnosti všech zúčastněných.
 • Prostředník se pak osobně setkává s pěstounem i rodičem a je sepsána Dohoda o asistovaném kontaktu.
 • Dohoda popisuje pravidla asistovaného kontaktu (jak a kde bude kontakt probíhat, jak často, jak dlouho, kdo se ho bude účastnit, jaká jsou třeba dodržovat pravidla).
 • Prostředník zajišťuje samotné setkání a přípravu dítěte tak, aby byl pro dítě kontakt bezpečný.
 • Prostředník vyhodnocuje, jak kontakt probíhal, zjišťuje vliv kontaktu na chování a prožívání dítěte, závěry konzultuje s OSPOD dítěte apod. 

asistovany kontakt

Cílem Asistovaného kontaktu by mělo být jednak nastavení pravidelného, bezpečného a přehledného kontaktu dítěte s biologickým rodičem, ale také nastavení pravidel tak, aby bylo možno v kontaktu pokračovat i nadále bez nutnosti asistence.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Aktuálně ke vzdělávání pěstounů

  Kvůli přetrvávající pandemické situaci musíme zrušit všechny prezenčních akce naplánované na měsíc duben. Mrzí nás, že se opět nepotkáme osobně. Se situací jsme ale tak trochu počítali a připravili pro vás další on-line setkání. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v čase od 15 do 17 hodin proběhne on-line seminář na téma POZNEJ MĚ A PORAĎ MI aneb jak zjistit více o osobnosti dítěte a rozvíjet ji. Povídat si s vámi bude psycholožka paní Mgr. Eva Urbanová.

 • Máme volné kapacity

  Hledáte doprovázející organizaci? Dobrá zpráva pro všechny nové pěstouny i ty, kteří jsou už zaběhlými mazáky. Máme volná místa pro pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského či Plzeňského kraje. Ozvěte se nám! Sladíme vzájemná očekávání a do práce se vrhneme bez zbytečných okolků. Záleží nám na tom, aby se pěstounům dostávalo včasné komplexní podpory, a děti tak mohly vyrůstat v bezpečném a harmonickém prostředí.

  Těšíme se na Vás!

Archív