Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Nejčastější dotazy

Co se stane, když jako pěstoun nesplním povinné vzdělávání?

Doprovodná organizace má povinnost zajistit, popř. zprostředkovat, pěstounovi vzdělávání. Monitoruje počet splněných hodin a každých 6 měsíců o tom podává zprávu OSPOD pěstouna. Fakt, že pěstoun (ne)splnil příslušný počet hodin, řeší právě OSPOD pěstouna, a to například domluvou. 


Co mám dělat, když se mnou jako s pěstounem můj OSPOD nespolupracuje, popř. vidí situaci rodiny jinak, než ji vnímám já.  

Pěstoun má právo požádat o změnu sociálního pracovníka OSPOD, případně situaci projednat s vedoucím OSPOD. Stejně tak má pěstoun právo požádat o změnu klíčového pracovníka (průvodce) nebo s doprovodnou organizací ukončit spolupráci i bez udání důvodu. Více informací najdete v sekci Dohoda o výkonu pěstounské péče.


Komu a za jakých okolností může průvodce podávat informace o mně a mé rodině? 

Všechny mimořádné situace v rodině řeší doprovázející pracovník (průvodce) s vedením doprovázející organizace a informuje také OSPOD. Na základě žádosti OSPOD může průvodce zpracovat mimořádnou zprávu mimo obvyklé období (1x za 6 měsíců), a to i bez souhlasu pěstounů.  Stejně tak je doprovázející organizace povinna umožnit oprávněným orgánům veřejné moci nahlédnout do dokumentace pěstounů. Doprovázející pracovník spolupracuje kromě OSPOD také s dalšími institucemi, jako jsou např. školy, širší příbuzenstvo, dětské domovy, občanské poradny, pedagogicko-psychologické poradny, terapeuté apod. 

Doprovázející organizace je povinna zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s výkonem sociálněprávní ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje vůči orgánům sociálněprávní ochrany dětí a dalším subjektům, pověřeným k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, soudům, Policii ČR, kontrolním orgánům. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje také na případy, kdy je zákonem uložena oznamovací povinnost. 


Jak mám napsat pravidelnou zprávu soudu o výkonu pěstounské péče?

Zpráva k soudu má určité náležitosti. Pokud si nejste jistí, jak zprávu napsat, obraťte se na sociálního pracovníka OSPOD nebo svého doprovázejícího pracovníka, kteří vám se sepsáním zprávy pomohou.


Proč dětem v PP říkat bolestnou pravdu o jejich minulosti, vždyť jim jen ublížím.

Pravdu je dětem důležité podat tak, aby je nezraňovala, ale pomáhala odpovědět jim na jejich otázky a doplnit jejich život. Pokud cítíte, že potřebujete podporu v tomto nelehkém úkolu, obraťte se na svého doprovázejícího pracovníka. Ví, jak vám pomoci a na koho dalšího se ještěmůžete obr átit. Více informací naleznete také v sekci Kontakt s biologickou rodinou.


Musí projít příbuzenecký pěstoun přípravami?

Příbuzenecký pěstoun nemusí projít přípravami, nicméně i na něj se vztahuje povinnost průběžného vzdělávání a plnění svých povinností vyplývajících z uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.


Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí?

O tématu se více dočtete v kategorii Náhradní rodinná péče.


Musí se dítě v pěstounské péči vídat se svojí biologickou rodinou?

Pěstoun podporuje vztahy mezi dítětem a biologickou rodinou, pokud soud z různých důvodů neurčí jinak. Pěstounství totiž neznamená osvojení. Pěstoun má povinnost podporovat a rozvíjet vztah dítěte s původní rodinou, pokud je to v zájmu dítěte. Přečtěte si více o Asistovaných kontaktech.


Proč se musím jako pěstoun vzdělávat?

Povinnost dále se vzdělávat a rozšiřovat svou odbornost je pro pěstouny daná zákonem. Náhradní rodinná péče má svoje specifika a vzdělávání je koncipováno tak, aby mohli pěstouni lépe porozumět dítěti v péči a kvalitněji tak o něj pečovat. Doprovázející organizace Rozum a Cit pro své pěstouny každoročně připravuje bohatou nabídku témat z oblasti náhradní rodinné péče. Snažíme se reagovat na individuální potřeby pěstounů a nabízíme také různé formáty vzdělávání (prezenční, distanční, on-line, pobytové) tak, aby si skutečně každý mohl vybrat. Prohlédněte si aktuální nabídku Vzdělávání pro pěstouny.


Dítě svěřené do mé péče bude brzy plnoleté. Zaniká tím pěstounská péče?

Dnem, kdy dítě v pěstounské péči tzv. zletí, zaniká spolupráce s doprovázející organizací. Pokud však dítě nadále studuje, rodina zůstává ve spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD. Rodině také stále běží nárok na dávky pěstounské péče, avšak nejdéle do konce studia svěřeného dítěte nebo nejdéle do 26 let jeho věku.


Kolik stojí spolupráce s doprovázející organizací?

Pro pěstouny je spolupráce s doprovázející organizací bezplatná. Doprovázející organizace dostávají každoroční příspěvky od státu na práci s pěstouny. Rozum a Cit se navíc snaží získávat finanční prostředky i jinou cestou tak, abychom mohli pokrýt širší potřeby pěstounů, než stanovuje zákon.


Jsem v evidenci pěstounů na přechodnou dobu a čekám na svěření dítěte do péče. Mohu i v tuto chvíli čerpat podporu od doprovázející organizace?

Ano, můžete. Dohoda o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu trvá i po dobu tzv. pohotovosti pěstouna nebo ve chvíli, kdy čerpá regenerační lhůtu. Váš doprovázející pracovník je vám k dispozici pro konzultace, zprostředkování odborné pomoci, asistenci při přebírání nového dítěte apod.


Můžu se stát pěstounem i v případě, že jsem bez partnera?

Ano, pěstounem nebo pěstounkou se můžete stát i v případě, že nemáte partnera. Je však zapotřebí zvážit své možnosti a zmapovat zdroje podpory ve svém okolí, které vám budou na nelehké cestě pěstounství oporou. Pracujeme s mnoha úžasnými pěstouny a pěstounkami, kteří dokážou vytvořit milující a podnětné výchovné prostředí i bez přítomnosti partnera.


Můžu se stát pěstounem i v případě, že jsem bez partnera?

Ano, pěstounem nebo pěstounkou se můžete stát i v případě, že nemáte partnera. Je však zapotřebí zvážit své možnosti a zmapovat zdroje podpory ve svém okolí, které vám budou na nelehké cestě pěstounství oporou. Pracujeme s mnoha úžasnými pěstouny a pěstounkami, kteří dokážou vytvořit milující a podnětné výchovné prostředí i bez přítomnosti partnera.


Jaké výhody pro mě plynou z uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče?

Uzavřením dohody s doprovázející organizací získáváte možnost bezplatného vzdělávání, nárok na odbornou pomoc, finanční příspěvek na odlehčení a mnoho dalšího. Zároveň pro vás z dohody plynou určité povinnosti. Dočtěte se více v sekci Práva a povinnosti pěstounů. Statusem pěstouna mimo jiné získáváte také nárok na dávky pěstounské péče.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Aktuálně ke vzdělávání pěstounů

  19. 4. 2021

  Kvůli přetrvávající pandemické situaci musíme zrušit všechny prezenčních akce naplánované na měsíc duben. Mrzí nás, že se opět nepotkáme osobně. Se situací jsme ale tak trochu počítali a připravili pro vás další on-line setkání. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v čase od 15 do 17 hodin proběhne on-line seminář na téma POZNEJ MĚ A PORAĎ MI aneb jak zjistit více o osobnosti dítěte a rozvíjet ji. Povídat si s vámi bude psycholožka paní Mgr. Eva Urbanová.

 • Máme volné kapacity

  9. 4. 2021

  Hledáte doprovázející organizaci? Dobrá zpráva pro všechny nové pěstouny i ty, kteří jsou už zaběhlými mazáky. Máme volná místa pro pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského či Plzeňského kraje. Ozvěte se nám! Sladíme vzájemná očekávání a do práce se vrhneme bez zbytečných okolků. Záleží nám na tom, aby se pěstounům dostávalo včasné komplexní podpory, a děti tak mohly vyrůstat v bezpečném a harmonickém prostředí.

  Těšíme se na Vás!

Archív